Гісторыя Магілёва: мінулае і сучаснасць_2013

Гісторыя Магілёва: мінулае і сучаснасць : зборнік навуковых прац удзельнікаў VIII Міжнароднай навукова-практычнай канферэнцыі, Магілёў, 26 - 27 чэрвеня 2013 г. - Магілёў : УА «МДУХ», 2013. - 436 с. ISBN 978-985-6985-13-6.

 

У зборнік «Гісторыя Магілёва: мінулае і сучаснасць» увайшлі навуковыя працы ўдзельнікаў VIII Міжнароднай навукова-практычнай канферэнцыі «Гісторыя Магілёва: мінулае і сучаснасць», якая адбылася ў г. Магілёве 26-27 чэрвеня 2013 г. У канферэнцыі бралі ўдзел навукоўцы з Беларусі, Германіі, Польшчы, Расіі і Украіны. У зборніку захаваныя погляды, арфаграфія і мова аўтараў, таму за магчымыя недакладнасці і спрэчныя моманты ў тэксце адказнасць нясуць аўтары.

 

Укладальнікі: А. М. Бацюкоў, І. А. Пушкін.

Навуковыя рэцэнзенты:

доктар сацыялагічных навук, прафесар Ю. М. Бубнаў

доктар гістарычных навук, прафесар І. А. Марзалюк

 

© Аддзел культуры Магілёўскага гарвыканкама, 2013

© УК «Музей гісторыі Магілёва», 2013

 

Читать книгу в PDF формате

 

 

 

 

 

 

ЗМЕСТ

 

Аўтар работы

Назва

Старонка

1

Цумараў У. М.

Прывітальнае слова ад старшыні Магілёўскага гарадскога выканаўчага камітэта

7

2

Агееў А. Р.

Эвакуацыя архіва Магілёўскага Беларускага Камітэта ў Вільню восенню 1918 года

9

3

Азарных Т. Д.

Войны, посттравматические стрессы и идентичность

13

4

Алексейчикова Н. Н.

Ребёнок в семье в XVI - XVIII вв.

19

5

Анисимова М. Е.

Взаимовлияния коренного населения Воронежской области и мигрантов

24

6

Арашин С. Н.

Война как материальная и духовная трагедия советского человека (на примере советско-финляндской войны 1939-1940 гг.)

26

7

Арашина В. Ю.,

Арашин С. Н.

Технологические особенности инновационного подхода к решению проблемы гармоничной организации городских ландшафтов Могилёва и загородных участков

29

8

Астаповіч А. У.,

Вантух А. С.,

Вантух І. С.,

Ларры А. С.

Эскізная прапанова па добраўпарадкаванні тэрыторыі гістарычнага цэнтра Магілёва з выяўленнем і пазначэннем элементаў страчанай гістарычнай планіровачнай структуры

33

9

Багачова В. Ю.

Традыцыйныя галаўныя ўборы маладой Магілёўскага Прыдняпроўя ў ХІХ - пачатку ХХ стагоддзяў

36

10

Бацюкоў А. М.

Да пытання аб графічных выявах Магілёва XVIII ст.

39

11

Борун Е. Н.

Функционирование православных монастырей в пределах Могилевской епархии в 1841-1917 годах

44

12

Бунас А. В.

Абарона Магілёва ў жыцці і творчасці Канстанціна Сіманава

48

13

Бусько С. И.

Повседневная жизнь дореволюционного Могилева в воспоминаниях А.А. Власова

53

14

Вайцяховіч А.В.

Пахаванні рэшткаў крэмацыі ў драўляных скрынях на тэрыторыі Аршанскага Падняпроўя

57

15

Веретенникова Е. В.,

Цагельникова К. А.

Основные направления книжного дела в Могилеве в XIX веке

61

16

Волочко Л. В.

Поплавщина. История деревни

65

17

Восович С. М.

Миссионерская деятельность православного духовенства в Могилевской епархии в конце XIX - начале XX вв.

70

18

Выборный В. Д.

 Современная могилёвская молодёжь: ценностные ориентации и жизненные позиции

76

19

Гирич Я. Н.

Могилев в материалах «Военно-статистического обозрения Российской Империи» 1848 г.

81

20

Гребень Е. А.

Источники по оккупационной повседневности г. Могилева

86

21

Грищенко И. А.

Православные братства в Беларуси: страницы истории

92

22

Гулюк М. А.

Роль православной церкви в подготовке педагогических кадров для Могилевской губернии во второй половине XIX - начале XX вв.

94

23

Довгяло Н. В.

Сопротивление верующих антирелигиозной политике советского государства в 1929-1930 гг. (на примере Могилевского округа)

100

24

Дьяченко О. В.

Мессианский иудаизм и евреи Могилева в 1990-2000-х гг.

105

25

Елизаров С. А.

Административный статус Могилева в советский период

111

26

Ерашэвіч А. У.

Магілёўскі прыказ грамадскай апекі: эвалюцыя штатна-арганізацыйнай структуры ў першай палове XIX ст.

117

27

Жижиян С. Ф.

Неизвестное об известном. «Быховское сидение» в воспоминаниях Разак Бек Хан Хаджиева

125

28

Заремский В. К.

Дилижанс в истории Могилёва и белорусских земель

129

29

Зянюк Р.

Магілёўская рымска-каталіцкая духоўная семінарыя: 1788-1843 гг.

133

30

Иоффе Э. Г.

Могилевское партизанское соединение (Могилевская областная ВОГ)

140

31

Калечыц І. Л.

Як мсціслаўская кафля дапамагла ў расшыфроўцы полацкага графіта

148

32

Калинина Т.М.

Редкие издания в краеведческом фонде Могилевской областной библиотеки

152

33

Карпович О. В.

Попытка вооруженного восстания в Могилевской губернии в 1863 году

157

34

Клімуць Ж.  Я.

Хатняе драўлянае начынне

163

35

Кондратьева Л. Ф.

Из полицейских сводок по Могилевской губернии конца XIX - начала XX века

166

36

Костеров А. П.

Могилевское пехотное училище и подготовка командиров Красной Армии накануне войны

171

37

Крючек П. С.,

Сергеев В. Н.

Переселенческое движение в Беларуси в конце XIX - начале XX вв. (на примере переселения из Могилевской губернии на Кубань)

177

38

Кузьмин А. Д.

Материальное положение чиновников Могилёвской губернии (1881-1917 гг.)

183

39

Курловіч-Бяляўская П. С.

«Галандскія» тытунёвыя люлькі як сведчанне еўрапеізацыі ў матэрыяльнай культуры беларускіх гарадоў у XVII -XVIII стагоддзях

187

40

Лапановіч С. Ф.

Праблема бежанства ў Магілёўскай губерні і спробы яе вырашэння ў гады Першай сусветнай вайны (1915-1916 гг.)

194

41

Ларкина В. Н.

Особенности традиционного свадебного обряда в Могилеве

201

42

Лісоўскі А. І.

Хвалебны верш для габрэяў Магілёва з нагоды

прыбыцця ў горад Кацярыны ІІ у 1780-м годзе

204

43

Лукина Л. В.

Приверженность делу

209

44

Ляшкевич Э. А.

Археологические коллекции 1920-30-х годов с территории Могилёвщины в фондах Института истории НАН Беларуси

213

45

Мазец В. Г.

Некаторыя тэндэнцыі ў адукацыйнай сферы Магілёўшчыны ў 1950-1980-х гг.

220

46

Мазур Е. С.

Источники и историография по изучению городов Могилёвской губернии первой половины XIX в.

225

47

Марзалюк А. В.

«Путевые заметки» 1835 года Фадзея Булгарына як крыніца па гісторыі горада Магілёва

235

48

Марзалюк І. А.

Погляды магілёўскай інтэлектуальнай эліты XVII-XIX стст. на гістарычнае мінулае Беларусі

238

49

Міксюк Р. В.

Тапонімы Магілёўшчыны - сведкі мінуўшчыны

244

50

Мякишев В. П.

Возвращенное наследие. Об экземпляре Литовского Статута 1588 года из фондов Музея истории Могилева

248

51

Новікаў С. Я.

Першы баявы загад генерала М. Ц. Раманава і яго значэнне для навуковай канцэпцыі гісторыі абароны Магілёва летам 1941 года

260

52

Новицкая А. В.

Музеефикация Жиличского дворцово-паркового ансамбля: проблемы и перспективы

266

53

Оськин М. В.

Сражение под Барановичами. Июнь 1916 года

271

54

Падалінскі У.

Магілёў у соймавай кампаніі 1596 г.

278

55

Петров Д. Н.

«Обзоры», «Памятные книжки» и «Адрес-календари» как объекты источниковедения Могилевской губернии

286

56

Понуждаев Д. Н.

Роль милиции Могилевщины в политической жизни

общества в первой половине 20-х годов ХХ века

291

57

Прачакова Н. А.

Паўстанне 1863 года на Магілёўшчыне ў лёсах

296

58

Пушкін І. А.

Дзейнасць  Магілёўскага Беларускага Камітэта ў сферы міжнародных адносін (1917-1918 гг.)

302

59

Рабава А. В.

Экскурсійны патэнцыял Магілёва ў люстэрку краязнаўчай працы 1920-х гадоў

310

60

Рыжанкоў І. М.,

Раюк А. Р.

Нефармальныя сувязі паміж дваранствам Магілёўскай губерні ў 1772-1863 гг.

314

61

Свинтицкий Ф. А.

Проблемы увековечения памяти героев Могилевской

наступательной операции

320

62

Серак Е. В.

Ссылка в Сибирь участников восстания 1863-1864 гг. Могилевской губернии

325

63

Сидоренко Б. И.

Могилев в «Курсе русской истории В. О. Ключевского»

331

64

Скварчэўскі Дз.В.

Апісанні астранамічных з'яў у Магілёўскай хроніцы

Сурты і Трубніцкіх

335

65

Смоловский А. С.

Некоторые аспекты создания и деятельности партии

левых эсеров в Могилевской губернии

338

66

Смяховіч М. У.

Беларуская дзяржаўнасць: канцэпцыя і формы

344

67

Старовойтов М. И.

Национальный состав и социокультурный облик

населения Могилева (1920-1930 годы)

351

68

Старостенко В. В.

Современное состояние и особенности религиозности населения Могилевщины

357

69

Старостенко Э. В.

Праздник Пасхи на Могилевщине в 1965-1991 гг. (по

материалам Государственного архива Могилевской области)

363

70

Сяменчык М. Я.

Саветы рабочых, салдацкіх і сялянскіх дэпутатаў Магілёўскай губерні ва ўмацаванні новага ладу пасля перамогі Лютаўскай рэвалюцыі

367

71

Тарасова М.А.

Кобринец В.А.

«Чистый» русский клад из Могилева (находка 1956 г.)

373

72

Трифонова Н. Я.

Гравюры «Акафистов всеседмичных» (1698 г.) Могилевской братской типографии. Их композиционные особенности и связь с иконографией иконописных произведений восточного региона Беларуси

379

73

Трусаў А. А.

Археалагічныя даследаванні комплекса былога езуіцкага кляштара ў г. Мсціславе

382

74

Фірыновіч А.

«Мяцежная Магілёўшчына 1860-х»: закуліссе гадавой

справаздачы губернатара

386

75

Хованский П. И.

Имена в священной часовне

390

76

Чарняўская В. А.

«Жаночы след» у «тыдні хваляванняў у Магілёўскай

губерніі»

395

77

Чернявский А. А.

Возобновление деятельности и дальнейшее развитие Могилёвского добровольного пожарного общества в послевоенные годы

399

78

Шевченко О. Г.

Музыкальные традиции Могилевщины как фактор преемственности национального культурного наследия

404

79

ШымукенусМ.У.

З мінулага лупалаўскай сотні ХVІ - ХVІІІ стагоддзяў

410

80

Юдин В. В.

«Встреча с А. С. Пушкиным в Могилеве»

416

81

 

Звесткі аб аўтарах

421

82

 

Дадатак

427

 

Правила комментирования

Уважаемые посетители сайта!

На сайте действует модерация сообщений. Это значит, что сначала происходит процесс проверки всего поступающего материала перед его добавлением на сайт, а уже затем – его публикация.

Ваш комментарий может быть удалён или подвергнут модерации, если он содержит:

  • ненормативную лексику;
  • личные оскорбления или негативные высказывания в адрес других посетителей сайта или иных лиц;
  • ссылки на определённые страницы в интернете;
  • рекламу товаров или услуг, адресов или телефонов и т.п.;
  • призывы к насилию.

Администрация сайта оставляет за собой право удалять и редактировать комментарии без объяснения причин.

Администрация сайта не несет ответственности за содержание комментариев. Мнение автора комментария может не совпадать с мнением администрации сайта и владельца сайта.

Комментарии (0)

Комментариев к этой статье нет. Вы можете быть первым :)


slounik.org: беларускія слоўнікі і энцыклапедыі www.barysenka.by: Борисенко Николай Сергеевич - персональный сайт